Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1.1 In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (“Algemene voorwaarden”) wordt verstaan onder:
  a. Invigor V.O.F.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; een eenpersoonszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88827194 gevestigd te Berghem (Noord-Brabant).
  b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Invigor V.O.F. een Overeenkomst sluit tot het verrichten van werkzaamheden.
  c. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Invigor V.O.F. en Opdrachtgever tot stand
  komt als bedoeld in lid b van dit artikel, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die Overeenkomst. Welke is te duiden  als Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.
  d. Producten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, zoals dienstverlening, aanneming van werk, uitlening, verhuur enz.) die Invigor V.O.F. – zowel online als offline – voor of ten behoeve van Opdrachtgever op grond van een opdracht verricht en alle ter uitvoering van een Overeenkomst door Invigor V.O.F. (op)geleverde of (op) te leveren zaken Overeenkomstig de Specificaties van Invigor V.O.F., waaronder onder meer, maar niet uitsluitend begrepen, bewerkte/bewerkbare videobestanden, foto’s, (werk-)tekeningen, illustraties, prototypes, scripts, storyboards, ontwerpen, ontwerpschetsen, films/video’s, huisstijlen, web interfaces, (marketing)plannen, advertenties, logo’s, andere materialen of (elektronische) bestanden, et cetera, ongeacht of de Overeenkomst uitsluitend de (op)levering van die zaken dan wel (mede) het verrichten van diensten omvat;
  e. Specificatie: de omschrijving of tekening van door Invigor V.O.F. te leveren Producten, die wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten. Bij gebreke daarvan geldt als omschrijving hetgeen tussen partijen, of bij gebreke daarvan, hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;
  f. Gebrek: iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of ieder anderszins niet correct uitgevoerd Product;
  g. Overmacht: elke omstandigheid buiten toedoen van  Invigor V.O.F. ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, zoals ziekte van bij Invigor V.O.F. werkzame personen of van derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.
  h. Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde Overeenkomst en de (eventuele) begroting van de aan die Overeenkomst verbonden kosten.
  i. Informatiedrager: de drager waarop, al dan niet met het oog herkenbaar, Opdrachten zijn vastgelegd, zoals – maar niet beperkt tot - afdruk, duplicaat, foto, CD-rom, DVD, memory stick of Cloudoplossing.
  j. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 & 13 Auteurswet 1912.

  2. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid
  2.1 De bepalingen in deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Invigor V.O.F..
  2.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor alle aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Invigor V.O.F. uitsluitend deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden prevaleren boven de eventuele inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Invigor V.O.F. uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.3 De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden wordt gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Invigor V.O.F. gesloten Overeenkomst in te stemmen.
  2.4 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding of anderszins onafdwingbaar zijn van een beding in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend worden geacht een zodanig beding, dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.
  2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan wel indien zich tussen Opdrachtgever en Invigor V.O.F. een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg dan wel de situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.
  2.6 Indien Invigor V.O.F. niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Invigor V.O.F. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen. 
 2. Wijzigingen en aanvullingen
  3.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of in deze
  Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk door Invigor V.O.F. zijn bevestigd.
  3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de
  betreffende Overeenkomst.
  3.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtgever en Invigor V.O.F. tijdig en in overleg de Overeenkomst dien Overeenkomstig aanpassen.
  3.4 Indien partijen overeenkomen, dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Invigor V.O.F. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3.5 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Invigor V.O.F. de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
  3.6 Invigor V.O.F. kan niet aan zijn Offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3.7 Indien Invigor V.O.F. nieuwe Voorwaarden opstelt dan zullen deze aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld. De nieuwe Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die zijn ontstaan na deze terhandstelling.
 3. Aanbiedingen, Offertes en advisering
  4.1 Alle aanbiedingen en Offertes door Invigor V.O.F. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.
  4.2 Eventuele door Invigor V.O.F. verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend. De door Invigor V.O.F. opgegeven Specificaties in de door Invigor V.O.F. verzonden bescheiden zijn leidend ten aanzien van de te leveren Producten.
  4.3 Indien Invigor V.O.F. adviseert, gebeurt dit naar beste weten van Invigor V.O.F.. Gegevens en inlichtingen over de geschiktheid en het gebruik van een Product ontheffen de Opdrachtgever niet van eigen controles en proeven.
  4.4 Indien Invigor V.O.F. een aanbieding doet of een Offerte uitbrengt waarbij een Product volgens specificaties van Opdrachtgever zal worden geleverd, dient Opdrachtgever deze specificaties
  voor of bij het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk gedetailleerd en volledig, Overeenkomstig
  de eisen van Invigor V.O.F., aan Invigor V.O.F. kenbaar te maken.
  4.5 Invigor V.O.F. behoudt zich het recht voor om bestellingen en/of opdrachten, zonder opgave van redenen, te weigeren.
 4. Totstandkoming Overeenkomst
  5.1 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en
  voor zover Invigor V.O.F. deze schriftelijk heeft bevestigd of Invigor V.O.F. met de uitvoering is aangevangen.
  5.2 Indien door Invigor V.O.F., in afwijking van artikel 4.1 van deze Voorwaarden, een bindende Offerte is uitgebracht, komt de Overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst van de schriftelijke aanvaarding.
  5.3 Overeenkomsten tussen Invigor V.O.F. en Opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Invigor V.O.F. en Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen Invigor V.O.F.
6.1 Invigor V.O.F. zal zich inspannen om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Invigor V.O.F. kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
6.2 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie afkomstig van Opdrachtgever niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Invigor V.O.F. is gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Invigor V.O.F. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3 Invigor V.O.F. heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Invigor V.O.F. zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de Overeenkomst zoveel mogelijk te waarborgen. 

Artikel 7: Vertrouwelijkheid
7.1 Invigor V.O.F. en Opdrachtgever zorgen er beide voor dat alle van de ander ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invigor V.O.F., aan derden geen mededelingen doen over de prijsvorming, aanpak, werkwijze en materialen van Invigor V.O.F..

8. Hoofdelijke aansprakelijkheid
8.1 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Opdrachtgevers zijn deze
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

9. Prijzen
9.1 Tenzij  uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Invigor V.O.F. opgegeven prijzen weergegeven in Euro’s en exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Invigor V.O.F. ter uitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.
9.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende
prijzen en omstandigheden. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer
kostprijsfactoren (waaronder – niet limitatief – zijn te verstaan: arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, et cetera) een verhoging ondergaan, is Invigor V.O.F. gerechtigd deze verhoging aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
9.3 Voor spoedopdrachten die als zodanig door Invigor V.O.F. aan de Opdrachtgever zijn bevestigd, kan Invigor V.O.F. een aanvullende toeslag berekenen.
9.4 Invigor V.O.F. behoudt zich het recht voor te allen tijde de tarieven aan te passen. Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstig te leveren diensten.
9.5 Indien Invigor V.O.F. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst danwel anderszins genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.6 Wanneer bij het opstellen van de Overeenkomst bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, bijvoorbeeld doordat deze afhankelijk zijn van de voortgang van project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening van de werkelijke kosten geschiedt in dat geval achteraf.
9.7 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wordt overeengekomen, zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

 1. Inschakeling derden
  10.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Invigor V.O.F. het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Invigor V.O.F.. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Uitvoering en (op)levering
  11.1 De opgegeven (op)levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen
  nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
  overeengekomen. In geval van vertraging in de (op)levering dient Invigor V.O.F. schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Invigor V.O.F. een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Een termijn van vier (4) weken wordt als redelijk geacht. Overschrijding van de termijn verplicht Invigor V.O.F. niet tot enige schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
  11.2 De termijn voor (op)levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Invigor V.O.F. alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de Opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Invigor V.O.F. is ontvangen.
  11.3 Opgegeven (op)levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst
  geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de Overeenkomst van door Invigor V.O.F. ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Invigor V.O.F. vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
  11.4 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn voor (op)levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Invigor V.O.F. ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door Opdrachtgever aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
  11.5 Invigor V.O.F. is gerechtigd tot nakoming van de Overeenkomst door middel van deeluitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de Overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deeluitvoering is Invigor V.O.F. gerechtigd ter zake deze deeluitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde Producten, voor zover van toepassing.
  11.6 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Invigor V.O.F. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.7 Indien een draaidag door toedracht van Opdrachtgever binnen 24 uur wordt geannuleerd, is Opdrachtgever gehouden de kosten voor deze draaidag alsnog aan Invigor te vergoeden.
11.8 De levering geschiedt op de wijze als bepaald door Invigor V.O.F., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Overmacht
12.1 Indien zich een situatie van Overmacht voordoet is Invigor V.O.F. gerechtigd om de (op)levering zoveel later te laten plaatsvinden als de Overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop de (op)levering was beoogd, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door Invigor V.O.F. als gevolg van Overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
12.2 In het geval van ontbinding op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, is Invigor V.O.F. gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de Overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. In dit geval is Invigor V.O.F. jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige schade.
12.3 Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens indien de overmacht zich voordoet ten aanzien van de toeleveranciers van Invigor V.O.F..

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 De aansprakelijkheid van Invigor V.O.F. jegens de Opdrachtgever is beperkt tot hetgeen in artikel 11 van deze Voorwaarden is bepaald. Verdere aansprakelijkheid van Invigor V.O.F. is uitgesloten, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Invigor V.O.F. of de door haar ingeschakelde leidinggevend personeel en adviseurs. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

13.2 De aansprakelijkheid van Invigor V.O.F. wegens toerekenbare grove tekortkoming in nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Invigor V.O.F. onverwijld en deugdelijke schriftelijk met behulp van een aangetekend schrijven in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Invigor V.O.F. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient op straffe van verval ten hoogste binnen dertig (30) dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd op de voorgeschreven wijze door Invigor V.O.F. zijn ontvangen en dient zo gedetailleerd als mogelijk de omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Invigor V.O.F. in staat stelt adequaat te reageren.
13.3 Invigor V.O.F. is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. Invigor V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade.  Invigor V.O.F. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen (inclusief gebreken in Offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers), ook niet in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen.
13.4 Indien Invigor V.O.F. geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen, dan zal de aansprakelijkheid van Invigor V.O.F. in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag van enig desbetreffend door Invigor V.O.F. geleverde Product ten aanzien waarvan Invigor V.O.F. schadeplichtig is. Nimmer is Invigor V.O.F. aansprakelijk voor een bedrag hoger dan het bedrag waarvoor Invigor V.O.F. een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.

13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever die schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk na dertig (30) kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven bij Invigor V.O.F. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Invigor V.O.F. vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.
13.6 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de door hem aan Invigor V.O.F. aangeleverde zaken en/of door of namens hem of (door Invigor V.O.F.) ten behoeve van hem ingeschakelde derden. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde is Invigor V.O.F. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de Opdrachtgever aangeleverde zaken.
13.7 De Opdrachtgever vrijwaart Invigor V.O.F. voor en stelt Invigor V.O.F. schadeloos voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Invigor V.O.F. in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid op grond van artikel 6:171 BW.

13.8 Indien apparatuur van Invigor beschadigd raakt door toedracht van Opdrachtgever, of derden waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is, is Opdrachtgever gehouden deze schade aan Invigor te vergoeden.

13.9 Indien apparatuur van opdrachtgever beschadigd raakt door de inzet van apparatuur van Invigor, waarbij de daadwerkelijke toedracht van de schade is te herleiden aan handelen en/of nalaten van personeel of derden, werkzaam voor opdrachtgever, is niet Invigor aansprakelijk voor deze schade, maar opdrachtgever zelf. 


 1. Betaling, rente, kosten en boetes
  14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden in Euro’s binnen
  veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Invigor V.O.F. op de factuur aan te geven wijze. De Opdrachtgever komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe. Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde is Invigor V.O.F. steeds gerechtigd van de Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van de helft van de totale op de Overeenkomst betrekking hebbende prijs.
  14.2 Indien de Opdrachtgever meent dat facturen onjuist zijn, dient hij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Invigor V.O.F. aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Opdrachtgever de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.
  14.3 Indien de vordering van Invigor V.O.F. niet tijdig wordt betaald, is de Opdrachtgever één procent (1%) rente per kalendermaand over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW in de desbetreffende periode hoger is, in welk geval laatstgenoemde rente verschuldigd is. Hiervoor is geen ingebrekestelling of aanmaning vereist en een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
  14.4 Het afschrift van de door Invigor V.O.F. verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.
  14.5 Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Invigor V.O.F., te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van €500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door Invigor V.O.F. rechtsbijstand is ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
  14.6 Invigor V.O.F. heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen in eerste plaats in mindering te brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  14.7 Door Invigor V.O.F. in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten in de gerechtelijke procedure niet door de rechter worden toegewezen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij Invigor V.O.F. bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. 

14.8 Geen enkel gebruik van de Producten, op welke wijze dan ook, is toegestaan zolang Opdrachtgever enige uitstaande factuur van Invigor V.O.F. nog niet binnen de gestelde betaaltermijn heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichtingen uit welke Overeenkomst met Invigor V.O.F. dan ook. Indien Opdrachtgever de Producten heeft gebruikt en pas daarna in verzuim is getreden vervalt eveneens met terugwerkende kracht ieder recht op gebruik van de Producten en is er een inbreuk op het (intellectuele) eigendom van Invigor V.O.F.. 

 1. Annulering en klachten
  15.1 Annulering/opzegging door de Opdrachtgever van een met Invigor V.O.F. afgesloten Overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van Invigor V.O.F. geschieden. Wanneer Invigor V.O.F. met de annulering/opzegging instemt is de Opdrachtgever, onverminderd het recht van Invigor V.O.F. op volledige schadevergoeding, terstond een contractuele schadevergoeding van ten minste 25% (vijfentwintig procent) verschuldigd van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) aan Invigor V.O.F., met een minimum van € 500,00 (vijfhonderd Euro).
  15.2 Klachten betreffende enig door Invigor V.O.F. geleverd (gedeelte van een) Product, waaronder niet limitatief begrepen, de toepassingen of het gebruik van het Product, moeten, tenzij Opdrachtgever een Consument is, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product schriftelijk bij Invigor V.O.F. zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt het Product te hebben goedgekeurd. Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
  15.3 De opdrachtgever is verplicht alle door Invigor V.O.F. geleverde Producten, waaronder (omwille van de duidelijkheid) mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere proeven en concepten, zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na levering schriftelijk aan Invigor V.O.F. te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Geringe afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
  15.4 Indien een klacht van de Opdrachtgever door Invigor V.O.F. geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Invigor V.O.F., onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde Producten geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Invigor V.O.F. steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde Producten en van al hetgeen voor de uitvoering van de Overeenkomst in het bezit van de Opdrachtgever is geraakt.
  15.5 Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.
  15.6 Indien de in dit artikel genoemde termijnen zijn verstreken zonder klacht(en) over eventuele gebreken die zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden, wordt Invigor V.O.F. geacht aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst naar behoren te zijn nagekomen en heeft Opdrachtgever afstand gedaan van alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de wet en de Overeenkomst toekwamen. 
 2. Ontbinding en opschorting
  16.1 In gevallen dat de Opdrachtgever:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient;
  b. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
  c. in verzuim is ter zake de nakoming van een met Invigor V.O.F. gesloten Overeenkomst;
  danwel
  d. indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om
  aan zijn contractuele verplichtingen jegens Invigor V.O.F. te voldoen;
  e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is;
  f. indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Invigor V.O.F. kan worden gevergd;
  zijn alle vorderingen en facturen van Invigor V.O.F. onmiddellijk opeisbaar en heeft Invigor V.O.F. de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld, of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Invigor V.O.F. geleden en te lijden schade. Invigor V.O.F. is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  16.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Invigor V.O.F. gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever op verzoek en tot genoegen van Invigor V.O.F. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Invigor V.O.F. – onverminderd het recht volledige vergoeding van schade, kosten en rente te vorderen – het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 17: Einde van de Overeenkomst anders dan ontbinding
17.1 Voltooiing van de afgesproken werkzaamheden brengt automatisch beëindiging van de Overeenkomst met zich mee.
17.2 De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 18: Productiebegeleiding
18.1 Invigor V.O.F. zal, namens Opdrachtgever, toezicht houden op de uitvoering van, aan grafische of andere bedrijven te verstrekken Opdrachten, uitsluitend indien en voor zover hiervoor door Opdrachtgever begeleidingsuren worden vergoed aan Invigor V.O.F.. Invigor V.O.F. zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of Invigor V.O.F. op eigen initiatief derden inhuurt, nimmer zelfstandig partij zijn bij een Overeenkomst met een productiebedrijf. Invigor V.O.F. kan Opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de Overeenkomst passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.
18.2 Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient Invigor V.O.F. de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd. Leidend voor deze goedkeuring is het akkoord dat Opdrachtgever voor deze laatste drukproef, revisieproef of laatste prototype schriftelijk heeft afgegeven. Deze goedkeuring door Opdrachtgever is finaal inzake de inhoud en vormgeving en Invigor V.O.F. is niet aansprakelijk indien het eindproduct achteraf toch niet aan de eisen van Opdrachtgever voldoet terwijl het eindproduct wel overeenkomt met de door Opdrachtgever goedgekeurde drukproef, revisieproef of het laatste prototype.
18.3 Ook indien Producten of uren van Invigor V.O.F. inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door Opdrachtgever worden vergoed. 

19: Meerdere Opdrachten voor hetzelfde project
19.1 Wanneer Opdrachtgever eenzelfde Overeenkomst tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers en/of ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij Invigor V.O.F. hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is Opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde Opdracht al reeds eerder aan een ander ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt. 

 1. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
  20.1 Alle door Invigor V.O.F. geleverde Producten blijven eigendom van Invigor V.O.F. totdat de Opdrachtgever de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.
  20.2 De Opdrachtgever is voorts verplicht op eerste verzoek ten behoeve van Invigor V.O.F. een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW op de uit de verkoop van de door Invigor V.O.F. geleverde Producten voortvloeiende vorderingen op derden.
  20.3 Alle door Invigor V.O.F. bewerkte/bewerkbare ontwerpbestanden, tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, foto’s, promotiemateriaal, andere materialen of (elektronische) bestanden (Producten) blijven te allen tijde eigendom van Invigor V.O.F., tenzij schriftelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen.
  20.4 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 14.1 heeft Invigor V.O.F. het recht om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Invigor V.O.F. hiertoe alle medewerking verlenen. Na terugneming van de zaken wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke waarde nooit hoger is dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
  20.5 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Invigor V.O.F. te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Invigor V.O.F. op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Invigor V.O.F. zulks wenst, door Opdrachtgever aan Invigor V.O.F. stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Invigor V.O.F. tegen Opdrachtgever.

  21. Rechten van intellectuele eigendom, gebruik en licentie
  21.1 Tenzij schriftelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten terzake de door Invigor V.O.F. in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst geleverde (deel)Producten, bij Invigor V.O.F.. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is alleen Invigor V.O.F. daartoe bevoegd.
  21.2 Tenzij schriftelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden, noch het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
  21.3 De Opdrachtgever staat jegens Invigor V.O.F. in voor het ongestoorde gebruik van de door haar aan Invigor V.O.F. geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Invigor V.O.F. zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht.
  21.4 Wanneer de Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging Overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de Overeenkomst aan Invigor V.O.F. bekend te zijn gemaakt. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Invigor V.O.F. niet gerechtigd Producten ruimer te gebruiken dan is overeengekomen, de geleverde Producten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan derden rechten te verlenen middels licentie of anderszins.
  21.5 Tenzij anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Invigor V.O.F. veranderingen in Producten aan te brengen of te laten aanbrengen.
  21.6 De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen in/aan Producten komen toe aan Invigor V.O.F., zonder dat Invigor V.O.F. daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de Opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Invigor V.O.F. aan haar over te dragen.
  21.7 Invigor V.O.F. heeft de vrijheid om ten behoeve van Opdrachtgever gerealiseerde (deel)Producten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, een en ander met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever.
  21.8 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het/de ter beschikking gestelde Product(en) te gebruiken en komt elke in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de Opdrachtgever in het licht van de gehele Overeenkomst van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 22: Naamsvermelding
22.1 Invigor V.O.F. is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon, een titelrol, een door haar ontworpen website of anderszins. 

Artikel 23: Levering
23.1 Informatiedragers worden geleverd in het pand waar Invigor V.O.F. haar bedrijf uitoefent. Verzonden Informatiedragers zijn vanaf het moment van verzenden voor risico van Opdrachtgever tot het moment dat de Informatiedragers door Invigor V.O.F. onbeschadigd retour zijn ontvangen.
23.2 Digitale bestanden worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 24: Bezit/eigendom Informatiedragers
24.1Indien niet is overeengekomen dat Informatiedragers in het bezig van Opdrachtgever blijven, heeft Opdrachtgever onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Invigor V.O.F. zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot enig verlies van recht van Invigor V.O.F. .
24.2 Indien Producten als digitaal bestand zijn aangeleverd zal Opdrachtgever deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot enig verlies van recht van Invigor V.O.F..
24.3 Indien de Informatiedrager niet binnen vier (4) weken na de overeengekomen termijn aan Invigor V.O.F. is geretourneerd, wordt deze Informatiedrager als vermist beschouwd.
24.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Informatiedrager is Opdrachtgever gehouden de schade die Invigor V.O.F. hierdoor lijdt te vergoeden.
24.5 Informatiedragers blijven eigendom van Invigor V.O.F.. Opdrachtgever heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 25: Zichtzendingen
25.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Informatiedragers die niet worden gebruikt dienen door Opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
25.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden die niet worden gebruikt dienen door Opdrachtgever binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

26. Overige bepalingen
26.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Invigor V.O.F. gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
26.2 Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Invigor V.O.F.  jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens ten aanzien van het door Invigor V.O.F. geleverde Product.
26.3 Invigor V.O.F. is jegens de Opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Invigor V.O.F. door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, en zal ter zake niet jegens de Opdrachtgever aansprakelijk zijn.
26.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invigor V.O.F., aan derden over te dragen.
26.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op de alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Invigor V.O.F..
26.6 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Invigor V.O.F. wordt beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van alle andere rechtsstelsels.
26.7 Geschillen voortvloeiende uit, of gerelateerd aan de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.
26.8 Indien enig onderwerp niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, zullen Invigor V.O.F. en Opdrachtgever ter bepaling van hetgeen tussen hen ter zake heeft te gelden, aansluiting zoeken bij de bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover deze bepalingen voor Overeenkomstige toepassing in aanmerking komen.

Deze Voorwaarden zijn op 07-02-2023 gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88827194.

Aspergeveld 83
5351 LE, Berghem
The Netherlands

06-41 89 98 61

info@invigor.nl